کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

درخواست کننده کلاس : salame (مدرس) | شماره کلاس : 1048 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/12/21 15:29:26


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09172907682برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

پاسخ به سوالات حقوقي ومدني شما

شرایط تشکیل کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

سطح کلاس : پاسخ به سوالات حقوقي شما | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 50 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : هرمزگان | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : بندرعباس | محل تشکیل کلاس : اپليکيشن کارنت

هزینه هر جلسه :

15000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

دانشجوي حقوق هستم وبه سوالات حقوقي شمادرزمينه ارث وخانواده وطلاق وازدواج و...پاسخ داده ميشود...کلاس زبان شناسي براي دبيرستاني.عربي وديني مذهبي براي راهنمايي.رياضي وبقيه دروس براي دبستاني


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی قرآن هفتم اول متوسطه معارف اسلامی هفتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه عربی هفتم اول متوسطه قرآن هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه قرآن نهم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه


کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات در استان هرمزگان کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر بندرعباس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان هرمزگان کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان هرمزگان کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در شهر بندرعباس کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در استان هرمزگانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور