کلاس خصوصی رياضي سوم دبستان

درخواست کننده کلاس : zahraalipoor (مدرس) | شماره کلاس : 1156 | تاریخ ثبت کلاس : 1398/6/16 23:7:11


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09373233195برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی رياضي سوم دبستان

با توافق فراگيران تعداد ساعات کلاس قابل تغيير ميباشد.

شرایط تشکیل کلاس خصوصی رياضي سوم دبستان

سطح کلاس : پيشنياز رياضي اول و دوم دبستان | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 7 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : ?:??
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : گيلان | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : رودبنه | محل تشکیل کلاس : لاهيجان.رودبنه.خ گلستان.جنب داروخانه.ساختمان حاجي پور.منزل جواد حاجي پور

هزینه هر جلسه :

15000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

برگزاري کلاس کلاس خصوصي


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش کلیه دروس تخصصی مهندسی معماری گل آرایی خیاطی، گلدوزی و ملیله دوزی


کلاس خصوصی رياضي سوم دبستان در استان گيلان کلاس خصوصی رياضي سوم دبستان در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان گيلان کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر رودبنه کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان گيلان کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی معماری در شهر رودبنه کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی معماری در استان گيلان کلاس خصوصی گل آرایی در شهر رودبنه کلاس خصوصی گل آرایی در استان گيلان کلاس خصوصی خیاطی، گلدوزی و ملیله دوزی در شهر رودبنه کلاس خصوصی خیاطی، گلدوزی و ملیله دوزی در استان گيلانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور