کلاس خصوصی ابتدايي

درخواست کننده کلاس : arezoopouya (مدرس) | شماره کلاس : 1276 | تاریخ ثبت کلاس : 1399/1/7 22:14:32


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09335255718برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی ابتدايي

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی ابتدايي

سطح کلاس : براي همه دانش آموزان پايه ابتدايي | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : ?
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : قم | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : قم | محل تشکیل کلاس : مجازي

هزینه هر جلسه :

15000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

آموزگاردوره ابتدايي سابقه تدريس مجازي سابقه تدريس خصوصي


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی


کلاس خصوصی ابتدايي در استان قم کلاس خصوصی ابتدايي در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان قمما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور