کلاس خصوصی تمام دروس پايه ي اول تا نهم

درخواست کننده کلاس : nastaran (مدرس) | شماره کلاس : 136 | تاریخ ثبت کلاس : 1396/1/31 19:28:1


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09197857104برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تمام دروس پايه ي اول تا نهم

ازآنجايي که کلاس بصورت خصوصي برگزار ميشود محل تشکيل کلاس ميتواند منزل دانش آموز هم باشد با حضور والدين

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تمام دروس پايه ي اول تا نهم

سطح کلاس : باروش هاي نوين در آموزش و سطح درک هر دانش آموز تمام دروس پايه هاي اول تا نهم تدريس خواهدشد | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 5نفر | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1ساعت و نيم
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : البرز | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : فرديس | محل تشکیل کلاس : منزل معلم

هزینه هر جلسه :

20000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

به مدت 1 سال تدريس درس رياضي در مدرسه غيرانفاعي به مدت 2 سال تدريس خصوصي در منزل, تمام دروس در پايه هاي اول تا ششم ابتدايي به مدت 1 سال تدريس در آموزشگاه کامپيوتر


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه عربی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه انگلیسی هشتم اول متوسطه علوم تجربی هشتم اول متوسطه مطالعات اجتماعی هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه علوم تجربی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه


کلاس خصوصی تمام دروس پايه ي اول تا نهم در استان البرز کلاس خصوصی تمام دروس پايه ي اول تا نهم در شهر فرديس کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هشتم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هشتم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان البرز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه در شهر فرديس کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه در استان البرزما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور