کلاس خصوصی تدریس همه دروس راهنمایی و دبیرستان

درخواست کننده کلاس : fateme (مدرس) | شماره کلاس : 215 | تاریخ ثبت کلاس : 1396/3/5 11:26:33


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09195630978برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تدریس همه دروس راهنمایی و دبیرستان

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تدریس همه دروس راهنمایی و دبیرستان

سطح کلاس : دبيرستان و راهنمايي | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : سه الي چهار
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : تهران | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : تهران | محل تشکیل کلاس : تهران

هزینه هر جلسه :

30000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

دانشجو دانشگاه سراسري الزهرا تهران با درصد هاي خوب


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ورزش دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ورزش سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تعلیمات دینی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه علوم و فنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه جغرافیای عمومی و استان شناسی دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه تاریخ معاصر دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسط علوم اجتماعی دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه اقتصاد دهم رشته انسانی دوم متوسطه روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه مطالعات فرهنگی دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه منطق دهم رشته انسانی دوم متوسطه آمادکی دفاعی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه مشاوره کنکور کارشناسی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه


کلاس خصوصی تدریس همه دروس راهنمایی و دبیرستان در استان تهران کلاس خصوصی تدریس همه دروس راهنمایی و دبیرستان در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی علوم و فنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی علوم و فنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی جغرافیای عمومی و استان شناسی دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی جغرافیای عمومی و استان شناسی دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی تاریخ معاصر دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی تاریخ معاصر دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسط در شهر تهران کلاس خصوصی تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسط در استان تهران کلاس خصوصی علوم اجتماعی دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی علوم اجتماعی دهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی اقتصاد دهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی اقتصاد دهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات فرهنگی دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات فرهنگی دوازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی منطق دهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی منطق دهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی آمادکی دفاعی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی آمادکی دفاعی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در استان تهرانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور