کلاس خصوصی ابتدايي و راهنمايي

درخواست کننده کلاس : zahra346 (دانش پژوه) | شماره کلاس : 651 | تاریخ ثبت کلاس : 1396/9/6 21:21:7


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09306684923برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی ابتدايي و راهنمايي

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی ابتدايي و راهنمايي

سطح کلاس : رسا و دقيق | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 10 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 2 ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : خوزستان | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : انديمشک | محل تشکیل کلاس : خودم تعيين مي کنم.

هزینه هر جلسه :

25000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ورزش دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ورزش سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ورزش چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ورزش پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ورزش ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی قرآن هفتم اول متوسطه معارف اسلامی هفتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه قرآن هشتم اول متوسطه معارف اسلامی هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه انگلیسی هشتم اول متوسطه علوم تجربی هشتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه قرآن نهم اول متوسطه معارف اسلامی نهم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه علوم تجربی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه


کلاس خصوصی ابتدايي و راهنمايي در استان خوزستان کلاس خصوصی ابتدايي و راهنمايي در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ورزش ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی ورزش ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر انديمشک کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی معارف اسلامی هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی معارف اسلامی هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی معارف اسلامی نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی معارف اسلامی نهم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه در شهر انديمشک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی نهم اول متوسطه در استان خوزستانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور