کلاس خصوصی تدريس دروس ابتدايي

درخواست کننده کلاس : fateme2580 (مدرس) | شماره کلاس : 82 | تاریخ ثبت کلاس : 1395/12/9 11:30:24


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09392075753برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تدريس دروس ابتدايي

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تدريس دروس ابتدايي

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 4 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1 ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : خوزستان | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اهواز | محل تشکیل کلاس : اعلام نشده است

هزینه هر جلسه :

20000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی


کلاس خصوصی تدريس دروس ابتدايي در استان خوزستان کلاس خصوصی تدريس دروس ابتدايي در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان خوزستان کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر اهواز کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان خوزستانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور