کلاس خصوصی دروس ابتدايي

درخواست کننده کلاس : karmand69 (مدرس) | شماره کلاس : 987 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/8/17 13:3:57


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09145155408برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی دروس ابتدايي

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی دروس ابتدايي

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : اعلام نشده است
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : آذربايجان‌غربي | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : نقده | محل تشکیل کلاس : اعلام نشده است

هزینه هر جلسه :

100000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی


کلاس خصوصی دروس ابتدايي در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس ابتدايي در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر نقده کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان آذربايجان‌غربيما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور