درخواست کلاس خصوصی، نیاز به استاد و مدرس خصوصی در شهرتان

از تدریس خصوصی استاد موردنظر خود لذت ببرید!
راستی اگر مدرس خصوصی هستید، همین الان در درخواست کلاس دانشجویان، پیشنهاد بگذارید.

پس از بررسی پیشنهادات، مدرس یا استاد خصوصی موردنظر را برای کلاس خصوصی مدنظر خود انتخاب کنید و از طریق ارسال پیام در داشبورد، اطلاعات تماس ایشان را دریافت کنید و با ایشان هماهنگی نمایید.

دانشجوی گرامی! شما میتوانید کلاس موردنظر خود را به عنوان درخواست نیاز به استاد خصوصی، ثبت نمایید و به بررسی پیشنهادات، رزومه و سابقه ی کلاسهای قبلی مدرس خصوصی بپردازید.کلاس های آماده به تشکیل اساتید

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 45000 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

کرمانشاه , کرمانشاه

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

قزوين , تاكستان

هزینه هر جلسه : 3000 تومان

مازندران , آمل

هزینه هر جلسه : 80000 تومان

سمنان , شاهرود

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

البرز , کرج

هزینه هر جلسه : 25 تومان

,

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

گيلان , رشت

هزینه هر جلسه : 20 تومان

اردبيل , اردبيل

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

کرمان , كرمان

هزینه هر جلسه : 5000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 90000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

مازندران , رامسر

هزینه هر جلسه : 70 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

يزد , يزد

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

آذربايجان‌غربي , سيه‌چشمه

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

کرمان , سيرجان

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 7000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

کرمان , كرمان

هزینه هر جلسه : 60000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 8000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 110000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 120000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

گلستان , بندرتركمن

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

گلستان , بندرتركمن

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

خوزستان , انديمشک

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

آذربايجان‌شرقي , تبريز

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 500 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

هرمزگان , بندرعباس

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

هرمزگان , بندرعباس

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

قم , قم

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

کرمانشاه , کرمانشاه

هزینه هر جلسه : 2000 تومان

آذربايجان‌غربي , بوکان

هزینه هر جلسه : 5000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 150000 تومان

البرز , کرج

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 80 تومان

قم , قم

هزینه هر جلسه : 2000 تومان

قم , قم

هزینه هر جلسه : 2000 تومان

يزد , يزد

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

مرکزي , اراک

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

کهکيلويه‌و‌بويراحمد , گراب سفلي

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

مرکزي , اراک

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

خراسان‌رضوي , مشهد

هزینه هر جلسه : 10 تومان

فارس , لار

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

مرکزي , اراک

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 20 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 700000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 5000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

آذربايجان‌غربي , اروميه

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

کرمانشاه , کرمانشاه

هزینه هر جلسه : 2000 تومان

زنجان , زنجان

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

زنجان , زنجان

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

زنجان , ابهر

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

کردستان , سنندج

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

خراسان‌رضوي , مشهد

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

سمنان , گرمسار

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

هرمزگان , بندرعباس

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

چهارمحال‌و‌بختياري , شهركرد

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

يزد , يزد

هزینه هر جلسه : 6000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 5000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

اصفهان , ورزنه

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

البرز , کرج

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

فارس , بيضا

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

فارس , بيضا

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

فارس , بيضا

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 20 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 20 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 30 تومان

هرمزگان , بندرعباس

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 60000 تومان

آذربايجان‌غربي , نقده

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 10000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 120000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 150000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

البرز , کرج

هزینه هر جلسه : 45000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 250000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

گيلان , رشت

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

فارس , شيراز

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

آذربايجان‌غربي , اروميه

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

آذربايجان‌غربي , اروميه

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 90000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 80000 تومان

خراسان‌رضوي , مشهد

هزینه هر جلسه : 500000 تومان