محمد شاه پسند


محمد شاه پسند

نام کاربری : mohmdshp
سن : 20
موقعیت : تهران , تهران
عضویت از : 1396/1/12بازخورد ها

میانگین نظرات کاربران ( مدرسان و دانش پژوهان )


نظم در شرکت در کلاس

توجه کافی به مباحث مطرح شده

تعهد به پرداخت حق الزحمه


نظم در برگزاری در کلاس

کیفیت مباحث مطرح شده

تناسب کیفیت و حق الزحمه

رزومه

مشاهده کل رزومه

رزومه شغلی و تحصیلی کاربر


سوابق شغلی کاربر

این بخش از پروفایل، هنوز توسط این کاربر تکمیل نشده است.


سوابق تحصیلاتی کاربر

این بخش از پروفایل، هنوز توسط این کاربر تکمیل نشده است.


مهارت ها


آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ورزش دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ورزش سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ورزش چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ورزش پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ورزش ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی قرآن هفتم اول متوسطه عربی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه تربیت بدنی و سلامت هفتم اول متوسطه قرآن هشتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه انگلیسی هشتم اول متوسطه تربیت بدنی و سلامت هشتم اول متوسطه قرآن نهم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه تربیت بدنی و سلامت نهم اول متوسطه زبان و ادبیات عربی مکالمه


نمونه کارها


لیست کلاس های کاربر


کلاس هایی که کاربر در آن به عنوان مدرس یا فراگیر شرکت داشته است.
شماره کلاسعنوان کلاس
103 مكالمه زبان عربي
نظراتی که کاربر در کلاس های تشکیل شده، دریافت کرده است.

این کاربر تا کنون بازخوردی دریافت نکرده است.
ما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور